Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti Perfect Cards s.r.o., IČ: 03420329, so sídlom: Gudrichova 250/69, 747 06 Opava, Česká republika

spoločnosti zapísanej Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 60059

www.perfectcards.sk

(ďalej len „dodávateľ“)

Článok 1

Preambula

Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok je podrobná úprava práv a povinností zmluvných strán vstupujúcich do obchodnoprávnych vzťahov s dodávateľom. Obchodnoprávnymi vzťahmi podľa predchádzajúcej vety sa rozumejú najmä, nie však výlučne, vzťahy založené kúpnymi zmluvami či inými zmluvami o dodávkach tovaru a služieb. Vymedzenie jednotlivých výrobkov spolu s vymedzením ich odporúčaného využitia a zabezpečenia (ďalej len „tovar“) je uvedené vo vždy aktuálnom katalógu zverejnenom na webových stránkach www.perfectcards.sk. Dodávateľ si vyhradzuje právo akýchkoľvek zmien v tomto katalógu. Táto výhrada platí i pre prípad existujúcich uzavretých rámcových zmlúv s odberateľmi. Ak sú tieto všeobecné obchodné podmienky súčasťou týchto rámcových zmlúv, sú odberatelia povinní sledovať aktuálne ceny dodávateľa na webových stránkach dodávateľa a pri objednaní tovaru použiť vždy aktuálnu cenu, za ktorú dopytujú tovar či služby.

Článok 2

Uzatváranie jednotlivých zmlúv

2.1     Jednotlivé zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom na strane jednej a odberateľom na strane druhej budú uzatvárané takto:

2.1.1  Na základe zaslania objednávky obsahujúcej aspoň identifikačné údaje odberateľa, kontaktnú osobu, požadovaný tovar s uvedením množstva a iné požiadavky vrátane súboru s grafickým návrhom pripraveným podľa pokynov zverejnených na webových stránkach dodávateľa a náhľadového súboru, alebo grafického návrhu vytvoreného či upraveného v grafickom štúdiu dodávateľa (ďalej len „podklady“), dodávateľ skontroluje podklady a zašle odberateľovi ponuku obsahujúcu minimálne identifikačné údaje odberateľa, korektúru projektu pred výrobou, kalkuláciu ceny a odkaz na tieto všeobecné obchodné podmienky, a to na e-mailovú adresu uvedenú odberateľom pri dodaní podkladov dodávateľovi.

2.1.2  Odberateľ potvrdí ponuku, a to správou odoslanou z e-mailovej adresy uvedenej pri dodaní podkladov dodávateľovi na e-mailovú adresu martin.holusa@perfectcards.cz. Týmto potvrdením je zmluva medzi dodávateľom a odberateľom o dodávke tovaru uzavretá.

2.1.3  Ak dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy iným spôsobom, predovšetkým ústne či telefonicky, aj v daných prípadoch sa právny vzťah odberateľa a dodávateľa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.1.4  Akákoľvek komunikácia medzi stranami je možná prostredníctvom e-mailových správ. Telefonické dohody musia byť elektronicky zachytené minimálne v podobe e-mailovej správy.

2.2     Má sa za to, že pri akceptácii ponuky dodávateľa odberateľom sa odberateľ zoznámil so všetkými vlastnosťami tovaru a s podmienkami, za ktorých je možné tovar použiť, a že toto plne zodpovedá účelu a zámeru, pre ktorý tovar odoberá.

2.3     Má sa za to, že zmluva má písomnú formu, ak bola uzavretá prostredníctvom e-mailovej ponuky dodávateľa a jej akceptácie odberateľom. Nedeliteľnou súčasťou takto uzavretej zmluvy sú tieto všeobecné obchodné podmienky.

Článok 3

Kúpna cena či cena iných dodávok a služieb a platobné podmienky

3.1     Ceny tovaru a služieb podľa článku 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok sú vždy zmluvné vo vzťahu ku každej jednotlivej čiastkovej dodávke. Cena tovaru sa líši podľa náročnosti návrhu na spracovanie, druhu požadovaných farieb a množstva a druhu doplnkových a zabezpečovacích prvkov. Ak nie je uvedené inak, má sa za to, že ceny neobsahujú DPH, pričom dodávateľ je oprávnený k cene tovaru a služieb vyúčtovať aj DPH v zákonnej výške ku dňu zdaniteľného plnenia.

3.2     Cenu za dodaný tovar a služby je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi na základe riadneho účtovného dokladu – faktúry vystavenej dodávateľom, najneskôr však 30 dní odo dňa dodania tovaru, ak nie je dohodnuté inak. Faktúra musí mať vždy náležitosti daňového dokladu podľa zákona o dani z pridanej hodnoty, prípadná reklamácia faktúry nemá vplyv na splatnosť ceny. Splatnosť faktúry činí aspoň 14 dní odo dňa jej vystavenia. Faktúra môže byť vystavená a doručená odberateľovi aj elektronicky. V prípade, že proti faktúre nebudú v lehote 7 dní odo dňa jej odoslania zo strany odberateľa vznesené námietky, má sa za to, že záväzok bližšie špecifikovaný vo faktúre čo do dôvodu a výšky uznáva. Odberateľ je povinný akceptovať daňový doklad – faktúru – zaslaný dodávateľom odberateľovi v elektronickej podobe ako podklad na jeho úhradu.

3.3     Dňom úhrady ceny tovaru je deň pripísania fakturovanej sumy na účet dodávateľa.

3.4     Odberateľ berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený vyúčtovať odberateľovi až 100% kúpnej ceny vrátane DPH vopred alebo požadovať v tejto výške zálohu alebo preddavok. Ak odberateľ neuhradí zálohovú faktúru či vopred vyúčtovanú časť kúpnej ceny alebo preddavok riadne a včas, berie na vedomie, že o omeškanie s takou úhradou sa predlžuje dodacia lehota, ktorá prislúcha dodávateľovi pre prípravu tovaru na odber.

3.5     Dodávateľ je oprávnený vyúčtovať kúpnu cenu tovaru k dátumu riadneho dodania tovaru. V prípade, že odberateľ odmietne tovar prevziať bez toho, aby mu bránili závažné dôvody, má sa pre účely fakturácie za to, že tovar bol dodávateľom riadne dodaný a dodávateľ je oprávnený vystaviť na tovar riadny účtovný doklad a nárokovať kúpnu cenu a súvisiace náklady (napr. náklady na uskladnenie tovaru či materiálu, cestovné náhrady). Zvláštnymi dôvodmi brániacimi prevzatiu tovaru sú také, kvôli ktorým nie je možné tovar používať na dohodnutý účel. Drobné nedostatky nebrániace použitiu tovaru nie sú dôvodom, kvôli ktorému by bolo možné odmietnuť prevzatie tovaru.

3.6     Odberateľ nie je oprávnený oproti pohľadávke dodávateľa vzniknutej na základe zmluvy, ktorej prílohou sú tieto všeobecné obchodné podmienky, uskutočniť jednostranný zápočet akejkoľvek svojej pohľadávky voči dodávateľovi.

Článok 4

Množstvo tovaru, dodanie tovaru, prechod vlastníckeho práva, prechod zodpovednosti za škodu

4.1     Minimálne množstvo tovaru, ktoré je odberateľ povinný objednať a prevziať, je 200 ks. Pre prípad, že objednaný a preberaný tovar obsahuje ďalšie doplnkové prvky, najmä prvky slúžiace na personalizáciu a zabezpečenie kariet, alebo špeciálnu úpravu, ako napr. metalickú farbu, je minimálne množstvo, ktoré je odberateľ povinný objednať a prevziať, 1 000 ks. Pre prípad, že by došlo k objednaniu a prevzatiu menšieho než minimálneho množstva tovaru, je dodávateľ oprávnený vyúčtovať dodaný tovar ako keby došlo k objednaniu minimálneho množstva.

4.2     Miestom dodania tovaru je sídlo odberateľa, ak nie je stanovené inak. Dohodnutá doba dodania sa počíta od okamihu doručenia podkladov zo strany odberateľa (tlačové podklady), a to pod podmienkou, že boli splnené platobné podmienky dodávateľa.

4.3     V prípade, keď je miesto dodania na území ČR, cena dopravy je zahrnutá v kúpnej cene tovaru.

4.4     V prípade, keď je miesto dodania tovar mimo územia ČR, cena dopravy tovaru nie je zahrnutá v kúpnej cene tovaru a odberateľ sa zaväzuje dodávateľovi uhradiť aj náklady na dopravu tovaru do miesta dodania.

4.5     Ak odberateľ odmietne pri dodaní tovaru podpísať dodací list, nie je dodávateľ povinný ponechať tovar odberateľovi, je však oprávnený tovar vyúčtovať so všetkými vzniknutými nákladmi, ako keby bol tovar riadne dodaný. V takom prípade sa postupuje podľa článku 3.5 týchto podmienok.

4.6     Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo na tovar prechádza z dodávateľa na odberateľa až okamihom úplnej úhrady kúpnej ceny. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, ktorej prílohou sú tieto podmienky, zo strany dodávateľa z dôvodu omeškania s úhradou kúpnej ceny, je dodávateľ oprávnený odviezť si dodaný tovar.

4.7     Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa okamihom jeho odovzdania a prevzatia odberateľom.

4.8     V prípade, že odberateľ odmietne bezdôvodne či bez závažného dôvodu tovar prevziať alebo neposkytne potrebnú súčinnosť či odmietne podpísať dodací list, v dôsledku čoho nebude možné tovar dodať, zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi všetky náklady na prepravu tovaru vzniknuté v dôsledku porušenia povinnosti odberateľa súvisiace s riadnym prevzatím a ďalej náhradu nákladov na skladovanie stanovené v paušálnej výške 100,- Kč za každý začatý deň skladovania.

Článok 5

Záručné podmienky

5.1     Dodávateľ je povinný dodať odberateľovi tovar v dohodnutom množstve a kvalite s vlastnosťami vymienenými odberateľom. V prípade, že tieto nie sú dohodnuté, je povinný dodať tovar v obvyklej kvalite pre jednotlivé druhy tovaru. Dodávateľ je zároveň povinný dodať odberateľovi tovar bez právnych nedostatkov.

5.2     Dodávateľ nezodpovedá za rozdiely vo farebnosti medzi grafickým návrhom a vyrobeným tovarom spôsobeným rozdielnym nastavením grafickej karty počítača, kalibrácie monitora, rozdielneho nastavenia tlačiarne, odlišného typu atramentu a iných technických dôvodov – rozdielov medzi technickým vybavením dodávateľa a odberateľa alebo tretej osoby.

5.3     Odberateľ je povinný uskutočniť kontrolu dodávaného tovaru podľa množstva, funkčných a iných vlastností, ktorých existencia je uzavretou zmluvou predvídaná. Odberateľ je oprávnený uplatniť u dodávateľa nárok zo zodpovednosti za chyby, pokiaľ ide o chyby zjavné, v lehote 7 dní odo dňa prevzatia tovaru. Na neskôr uplatnené zjavné chyby sa nebude prihliadať.

5.4     Dodávateľ poskytuje odberateľovi záruky na všetky nedostatky, ktoré tovar vykazoval v okamihu prevzatia tovaru odberateľom. Za také nedostatky sa považujú i skryté chyby. Záruka sa vzťahuje na akýkoľvek tovar dodaný dodávateľom. Za podmienok tejto záruky preberá dodávateľ zodpovednosť za to, že tovar nemá výrobné ani materiálové chyby, ktoré by mohli ohroziť alebo ovplyvniť funkčnosť veci (tovaru), pokiaľ odberateľ použil vec či súčasť veci, ktorú od dodávateľa prevzal, v súlade s pokynmi dodávateľa alebo v súlade so všeobecnými pravidlami používania tovaru, aké je možné pri tovare tohto druhu očakávať.

5.5     Dodávateľ nezodpovedá a nepreberá záruku predovšetkým za poškodenia vzniknuté v súvislosti s elektrickým prepätím siete, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi predpísanému prevádzkovému prostrediu, neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním predpísanej údržby a starostlivosti o tovar, za poškodenie tovaru softvérovým vírusom, použitie neautorizovaného softvéru alebo prejavy porúch programového vybavenia nedodávaného dodávateľom s reklamovaným tovarom, použitím tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami, uskutočnením nekvalifikovaného zásahu odberateľom alebo treťou osobou, akoukoľvek dodatočnou úpravou mechanickej, elektronickej alebo softvérovej časti tovaru odberateľom alebo treťou osobou.

5.6     Odberateľ je povinný u dodávateľa tovar reklamovať pre jeho skryté chyby, ktoré existovali už v okamihu prevzatia, bez zbytočného odkladu potom, keď sa o chybách dozvedel, najneskôr však do 3 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia predmetného tovaru.

5.7     Odberateľ je povinný pri uplatnení nárokov vyplývajúcich z chýb tovaru dodržať nasledujúce podmienky a strpieť nasledujúce obmedzenia:

5.7.1      odberateľ je povinný ihneď po zistení chyby nevyhovujúcu vec či vec, ktorej časť je nevyhovujúca, prestať používať a neodkladne o chybe veci či chybe časti veci upovedomiť dodávateľa;

5.7.2      odberateľ je povinný vrátiť tovar späť dodávateľovi či umožniť dodávateľovi či dodávateľom poverenej tretej osobe tovar prevziať.

5.8     Nesplnenie povinností a nestrpenie obmedzení v súvislosti s uplatnením nároku z chyby veci (pozri vyššie) má za následok zánik nárokov odberateľa vyplývajúcich z nevyhovujúceho plnenia poskytnutého odberateľovi dodávateľom.

5.9     Záručné nároky môžu byť uplatnené len po predložení zmluvy a ďalších dokladov, na základe ktorých došlo k prevodu vlastníckeho práva z dodávateľa na odberateľa. Potom je potrebné, aby odberateľ oznámil dodávateľovi, o akú chybu ide, ako sa prejavuje a tiež preferované nápravné opatrenie. Také vyhlásenie nie je pre dodávateľa záväzné. Dodávateľ je oprávnený vybaviť reklamáciu najefektívnejším spôsobom.

5.10   Záruka je neprenosná na tretie osoby.

5.11   Ak bude uznaná reklamácia s priznaním zľavy z ceny tovaru, bude zľava z ceny tovaru realizovaná formou dobropisu k faktúre vzťahujúcej sa na reklamovaný tovar.

5.12   Ak odberateľ uplatní u dodávateľa reklamáciu fakturovanej sumy či predmetu zdaniteľného plnenia a dodávateľ túto reklamáciu posúdi ako odôvodenú, sú strany povinné nesprávnu faktúru nahradiť novou, bezchybnou. Reklamácia účtovného dokladu nemá odkladný účinok vo vzťahu k úhrade kúpnej ceny.

5.13   Odberateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu dodávateľa odstrániť chybu sám či prostredníctvom tretích osôb. Odberateľ nemá nárok na žiadne finančné plnenie z dôvodu, že chybu odstránil sám či prostredníctvom tretej osoby, pokiaľ dodávateľ taký postup vopred písomne neschválil vrátane výšky takého finančného plnenia.

5.14   Záruka je neprenosná na tretie osoby.

5.15   Ak odberateľovi vznikne v dôsledku chyby dodaného plnenia škoda, dohodli sa zmluvné strany na limitácii tejto škody na sumu neprevyšujúcu kúpnu cenu dodávky, ktorá je chybná.

Článok 6

Ukončenie zmluvy a prerušenie dodávok

6.1     Zmluvu, ktorej prílohou sú tieto všeobecné obchodné podmienky, je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením za nižšie uvedených podmienok.

6.2     Dodávateľ je oprávnený od jednotlivých zmlúv, ktorých prílohou sú tieto všeobecné obchodné podmienky, odstúpiť, pokiaľ bude odberateľ v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, zálohy či preddavku alebo ich časti po dobu dlhšiu než 30 dní, a to bez ďalšieho. V prípade, že k okamihu odstúpenia od zmluvy bola časť zmluvy obojstranne splnená (dodaná časť tovaru, ktorá bola uhradená), potom sa má za to, že odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje len na tú časť zmluvy, ktorá bola splnená len jednostranne alebo nebola splnená žiadnou zo zmluvných strán.

6.3     Ak sa odberateľ dostane do omeškania s úhradou ktoréhokoľvek záväzku voči dodávateľovi o viac než 5 dní, je dodávateľ oprávnený pozastaviť všetky ďalšie dodávky, a to i dodávky na základe už uzavretých iných zmlúv, voči odberateľovi. O dĺžku pozastávky sa predlžujú všetky dodacie lehoty dodávateľa.

6.4     Odberateľ nie je oprávnený jednostranne postúpiť práva a povinnosti plynúce z jednotlivých zmlúv, ktorých prílohou sú tieto všeobecné obchodné podmienky, na tretiu osobu bez písomného súhlasu dodávateľa.

Článok 7

Sankcie

7.1     Ak sa odberateľ dostane do omeškania s úhradou ktoréhokoľvek záväzku voči dodávateľovi, je povinný uhradiť dodávateľovi zmluvnú pokutu ve výške 0,15% zo sumy, s ktorej úhradou je v omeškaní, a to za každý začatý deň omeškania. Právo na úroky zostáva vyúčtovaním zmluvnej pokuty nedotknuté.

7.2     Ak sa dodávateľ dostane do omeškania s dodaním tovaru voči odberateľovi, je povinný uhradiť odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,15% z hodnoty tovaru, s ktorého dodaním je v omeškaní, a to za každý začatý deň omeškania.

7.3     Ak dodávateľ odstúpi od zmluvy v dôsledku omeškania odberateľa s uhradením kúpnej ceny, časti kúpnej ceny, zálohy či preddavku, je dodávateľ kvôli takémuto omeškaniu odberateľa (čiže porušeniu povinnosti) oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 50% kúpnej ceny vr. DPH.

7.4     Ak dôjde ku zmareniu kúpnej zmluvy v dôsledku porušenia povinnosti odberateľom, hoci bola zmluva ukončená odstúpením zo strany dodávateľa, avšak v dôsledku porušenia povinností odberateľom, je dodávateľ oprávnený od odberateľa požadovať kvôli takémuto porušeniu povinnosti, ktoré zadalo dodávateľovi príčinu odstúpiť od zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške 50% kúpnej ceny.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

8.1     Všetky zmluvy uzatvárané s dodávateľom sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, s výnimkou toho, že by ich aplikácia bola výslovne vylúčená zmluvou. Zmluva má aplikačnú prednosť pred týmito podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky dodávateľa majú aplikačnú prednosť pred prípadne existujúcimi všeobecnými obchodnými podmienkami odberateľa (spravidla kupujúceho) na dodávku tovaru a služieb. Tieto podmienky sú dostupné na www.perfectcards.cz.

8.2     V prípade, že niektoré z ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných dohovorov. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pre to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonateľné ustanovenie bolo nahradené takým ustanovením platným, účinným a vykonateľným, ktoré v najvyššej možnej miere zachováva ekonomický účel zamýšľaný neplatným, neúčinným nebo nevykonateľným ustanovením. To isté platí i pre prípad zmluvnej medzery.

8.3     Zmeny alebo doplnenia jednotlivých zmlúv a obchodných podmienok, ako aj ich príloh, vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. To isté platí i pre vzdanie sa písomnej formy.

8.4     Všetky zmluvy uzavreté medzi dodávateľom na strane jednej a odberateľom na strane druhej, a právne vzťahy s týmito súvisiace sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na vylúčení aplikácie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980.

8.5     Doručovanie písomností v súvislosti so zmluvou, ktorej prílohou sú tieto podmienky, je možné písomne prostredníctvom doručovateľa pošty do sídla účastníkov zmluvy uvedených v záhlaví zmluvy. Ak nedôjde k doručeniu písomnosti druhej zmluvnej strane či ak bude sporný dátum doručenia písomnosti, považuje sa za termín doručenia tretí deň po preukázateľnom odoslaní písomnosti. Doručovanie je možné aj prostredníctvom e-mailu. Elektronické adresy účastníkov zmluvy, na ktoré je možné činiť právne úkony i bez certifikovaného podpisu, sú uvedené v záhlaví patričných zmlúv. E-mailová správa je preukázateľne doručená v prípade, že bude doručenie preukázané: a) odoslaním e-mailovej správy a súčasne b) doručením doručenky odosielateľovi o prijatí správy do e-mailovej schránky adresáta, c) pri súčasnom splnení podmienky, že adresátom alebo/a odosielateľom budú e-mailové adresy uvedené v záhlaví zmluvy.

8.6     Žiadny z účastníkov jednotlivých zmlúv uzatváraných medzi Dodávateľom na strane jednej a odberateľom na strane druhej nie je oprávnený akoukoľvek formou informovať nepovolané tretie osoby o obsahu práv a povinností vyplývajúcich pre každého z nich z jednotlivých zmlúv uzavretých medzi odberateľom a dodávateľom, ak nebude v tejto otázke medzi nimi výslovne dohodnuté inak.

8.7     Všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou budú rozhodované s konečnou platnosťou Rozhodcovským súdom pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky, sídlosudiště v Ostrave, podľa jeho poriadku jedným rozhodcom menovaným predsedom Rozhodcovského súdu.

8.8     Práva a povinnosti z jednotlivých zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto Všeobecné obchodné podmienky, prechádzajú i na prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.

V Opave dňa 01. februára 2015

Zverejnené na www.perfectcards.sk dňa 01. februára 2015

Naši klienti, pre ktorých sme už vyrábali plastové karty